شعر وضو

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


شعروضومناسب برای درس «وضومی گیرم هدیه های آسمان»

 

 

با نام خدامی گیرم وضو                       نیت می کنم از برای او

 

دست وپاهایم ، صورت ومویم                می کنم تمیز پیش از وضویم

 

گردی صورت ، حالا می شویم               بالا به پایین از زیر مویم

 

حالا نوبت شستن دست هاست           اول کدوم دست؟اول دست راست

 

از روی آرنج تاسر انگشت                    می شویم با آب،یک مشت ودو مشت

 

مثل دست راست دست چپم را            بالا به پایین می شویم حالا

 

می کشم بک بار مسح سرم را             تا جلوی مو می کشم دست را

 

بعد از مسح سر مسح هر دوپاست        اما به ترتیب ، اول پای راست

 

جای مسح پا انگشت تا مچ است          پایین تا بالا می کشم با دست

 

 با دست راستم روی پای راست           با دست چپم روی پای چپ

 

 آماده هستم برای نماز                        بایاد خدا می کنم آغاز


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها